Uitleg algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden op deze pagina en ons privacybeleid zijn bedoeld om ons te beschermen en u ook te beschermen. Wanneer u www.soulridemtb.nl gebruikt en u een clinic, cursus boekt of een opdracht, bestelling, boeking bij ons plaatst via onze website, gaat u akkoord met elk van deze beleidsregels.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken kom regelmatig terug om updates of wijzigingen te zien.
Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar info@soulridemtb.nl om ons dit te laten weten.

Download hier onze volledige Algemene voorwaarden.

SoulRide MTB is een bedrijf geregistreerd in Nederland en Friesland.

Ons geregistreerde adres is;

 • Kleine Vos 5, 8472 CC, Wolvega, Nederland
 • KvK nr: 85433950
 • Btw-id: NL004094612B29
 • Bank reknr. NL74 BUNQ 2087 6611 54
 • Bic Code: BUNQNL2AXXX

SoulRide MTB, SoulRide Training en coaching en het SoulRide MTB – logo zijn gezamelijke handelsmerken van SoulRide MTB.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie en Analytics-gegevens die door de SoulRide MTB worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt, hetzij online (bijvoorbeeld via e-mail of een online programma), persoonlijk (bijvoorbeeld via vragenlijsten over fysieke activiteitsbereidheid) , evaluaties of beoordelingen, daadwerkelijke gebruiksgegevens of uw feedback) of anderszins van u ontvangen (bijv. brieven, via de telefoon, door interactie met onze mobiele applicaties of andere online-eigendommen, enig ander deel van het SoulRide MTB Platform of enquêtes / vragenlijsten).

Maar niet als anders overeengekomen, is dit beleid ook van toepassing op informatie over u die door SoulRide MTB aan haar klanten, relaties wordt doorgegeven, bijvoorbeeld uw werkgever. Andere derde partijen, zoals sociale netwerken die u gebruikt in verband met het SoulRide MTB-platform, kunnen ook informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. We raden u aan het privacybeleid van elk van die sites te lezen om inzicht te krijgen in hoe uw informatie wordt gebruikt of gedeeld door die derde partijen.

Uw opdracht, aankoop van goederen via deze website is onderworpen aan en wordt beheerst door de handelsvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden van de website, het privacybeleid en het cookiebeleid die op deze pagina worden weergegeven, en u dient deze te lezen voordat u een opdracht of een bestelling plaatst.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij lokale wetgeving een minimale duur vereist voordat herzieningen van kracht worden.

Toegestaan ​​gebruik van de website en beperkingen

U zult de website niet plaatsen, publiceren, reproduceren, verzenden, verspreiden of anderszins bekijken, gebruiken of exploiteren op een manier die:

 1. In strijd is met deze websitevoorwaarden
 2. In strijd is met enige toepasselijke wet, regel, verordening of bestelling
 3. Onze website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden of het gebruik en genot van de website door een andere partij kan verstoren.

U zult op geen enkele manier via de website enig computervirus, inclusief keyloggers, spyware, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere kwaadaardige of schadelijke programmering, verzenden, verspreiden, introduceren of anderszins beschikbaar stellen via de website.

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van virussen, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Als u software of andere inhoud van de website downloadt, doet u dit op eigen risico.

Je mag niet:

De website gebruiken in verband met het opvragen, verzamelen, verkrijgen of opslaan van persoonlijke informatie, wachtwoorden, accountinformatie of informatie over andere gebruikers van de website. Gebruikmaken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens in verband met de website.
De informatie op de website op enigerlei manier wijzigen of dergelijke informatie reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen van de website verwijderen.

De website en alle tekst, audio, video, afbeeldingen, muziek, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op of kan worden gedownload van de website, is het eigendom van of wordt met toestemming gebruikt door SoulRide MTB, haar licentiegevers. of haar aanbieders van inhoud en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten en mogen alleen worden gebruikt zoals toegestaan ​​in deze websitevoorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal.

Elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie kan in strijd zijn met copyrightwetten, handels merkwetten, privacy- en publiciteitswetten en andere wetten, regels en voorschriften.

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de website volledig, nauwkeurig en actueel is, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie op de website niet garanderen.

Handelsmerken

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo’s, pictogrammen en domeinnamen die op de website worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen of servicemerken die eigendom zijn van SoulRide MTB. Andere handelsmerken, handelsnamen en servicemerken die op de website worden gebruikt of weergegeven, zijn de geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen of servicemerken die eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren en worden gebruikt met toestemming van SoulRide MTB.

Niets op een van de websites verleent of mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door gevolg, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of logo’s te gebruiken die op een van de websites worden weergegeven zonder onze schriftelijke toestemming of de schriftelijke toestemming van een dergelijke derde-eigenaar.

Linken naar de website

U kunt vanaf een andere website naar onze website linken. Alle links naar onze website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en alle toepasselijke beleidsregels van SoulRide MTB, en we behouden ons het recht voor om elke link op elk moment te verbieden.

Het is niet toegestaan ​​onze website of enige informatie die op onze website wordt weergegeven in frames of soortgelijke middelen op een andere website weer te geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden die wij niet bezitten, beheren of controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is vanaf een site van een derde partij. We onderschrijven, garanderen of doen ook geen verklaringen of garanties met betrekking tot websites van derden, of enige inhoud of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is via hen. Als u besluit om een ​​website van een derde partij te bezoeken waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website, doet u dit geheel op eigen risico!

Openbare fora

Alle informatie die u vrijgeeft in openbare ruimtes, website of ander online systeem dat wordt beheerd door SoulRide MTB (of, natuurlijk, het internet in het algemeen) kan openbare informatie worden. U moet voorzichtig zijn wanneer u besluit om persoonlijke informatie in dergelijke gebieden vrij te geven!

Vrijwaringen

Uw gebruik van de website is op eigen risico! De inhoud of enige services die in verband met de website worden aangeboden, worden geleverd ‘as is’ zonder enige vorm van garantie, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- inbreuk op intellectueel eigendom. We bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of enige inhoud, informatie of diensten die erop worden aangeboden of beschikbaar gesteld. De website is mogelijk verouderd en we doen geen enkele toezegging of aanvaarden geen enkele verplichting om de website bij te werken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computersysteem, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of uw website. Het downloaden van enige inhoud en informatie van de website.

In geen geval zullen wij, onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, handelspartners, noch enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of verzending van de website aansprakelijk zijn tegenover enige partij voor enige partij. Indirecte, speciale, bestraffende, incidentele, gevolg- of andere schade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de website, elke website die is gelinkt aan de website, of de inhoud, informatie of diensten op een of alle dergelijke websites, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie en al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De voorgaande uitsluitingen van geïmpliceerde garanties zijn niet van toepassing voor zover wettelijk verboden. Raadpleeg uw lokale wetgeving voor dergelijke verboden.

In het geval van een probleem met een van de website of de inhoud, gaat u ermee akkoord dat uw enige remedie is om de website niet langer te gebruiken. Niets in deze websitevoorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor fraude beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

De bovenstaande disclaimers zijn niet van toepassing op producten die worden behandeld in onze handelsvoorwaarden.

Vrijwaring

Tenzij verboden door de toepasselijke lokale dwingende wetgeving, stemt u ermee in ons, onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden en handelspartners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, kosten, schade of onkosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en juridische kosten) die zijn gemaakt in verband met een claim, eis of actie van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze websitevoorwaarden.

Als u verplicht bent om ons hieronder te vrijwaren, kunnen we, naar eigen goeddunken, de verdediging en afwikkeling van dergelijke claims op eigen kosten en op eigen kosten beheersen. Zonder het voorgaande te beperken, mag u geen schikking treffen, compromissen sluiten of op enige andere manier een claim van derden verwijderen zonder onze toestemming.

Rechtskeuze en jurisdictie

Deze websitevoorwaarden en alle daarop gebaseerde contracten worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en EU en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in deze websitevoorwaarden enige wettelijke rechten die aan u zijn verleend onder de lokale wetgeving (in het bijzonder consumentenbeschermingswetten) die onaangetast blijven en volledig van kracht blijven, beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Beëindiging

We kunnen uw gebruik van de website op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden opschorten of beëindigen. We behouden ons het recht voor om alle of een deel van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Wettelijke rechten

Niets in deze websitevoorwaarden zal enige wettelijke rechten die aan u zijn verleend onder de lokale wetgeving (in het bijzonder consumentenbeschermingswetten) die onaangetast en volledig van kracht blijven, beperken of uitsluiten, of beweren deze te beperken of uit te sluiten.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Contact informatie

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen. De Nederlandse wet bepaalt dat inwoners van Nederland het recht hebben om bedrijven te vragen hen te vertellen hoe hun persoonlijke informatie is gedeeld met derden, of helemaal niet, voor de direct marketingdoeleinden van de derde partijen. Neem voor een dergelijk verzoek contact met ons op via de volgende contactgegevens.

SoulRide | Kleine Vos 5 | 8472 CC Wolvega | Nederland | info@soulridemtb.nl

Verzameling van persoonlijke informatie en Analytics-gegevens.

 1. Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, te lokaliseren of contact met u op te nemen. Het bevat ook andere informatie over u die we koppelen aan persoonlijke informatie. SoulRide MTB verzamelt de volgende soorten persoonlijke informatie:
 2. Contactinformatie waarmee wij u kunnen identificeren en met u kunnen communiceren, zoals de naam, het fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer van uw of uw contactpersoon in noodgevallen.
 3. Demografische informatie waarmee we uw kunnen volgen, zoals uw leeftijd, geslacht en denkrichting, zodat we de door u gevraagde services bieden.
 4. Transactie Informatie over hoe u met ons en zakelijke partners omgaat, inclusief lidmaatschappen, aankopen, vragen en klantenaccounts.
  Financiële informatie indien nodig om aankopen te vergemakkelijken, zoals uw creditcardinformatie.
  Aanvrager Informatie indien nodig van degenen die solliciteren naar banen en stages bij SoulRide MTB.
  Trainingsinformatie over uw trainingsactiviteit en fysieke prestaties.
 5. Analytics-gegevens zijn gegevens die zijn gegenereerd door, verzameld door, verzonden van of opgeslagen in apparatuur op basis van het gebruik ervan. Analytics-gegevens omvatten informatie die is verzameld door uw gebruik van trainingsapparatuur, informatie die door uw computer of mobiel apparaat is verzonden tijdens interactie met onze online-eigenschappen, zoals bijvoorbeeld serverregistratie-informatie. Analytics-gegevens omvatten ook informatie die wordt verzonden vanaf uw computer of mobiel apparaat bij interactie met cookies, webbakens en andere trackingobjecten. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
 6. Kinderen jonger dan 13 jaar. SoulRide MTB verkoopt geen en verkoopt niet bewust persoonlijke gegevens of Analytics-gegevens van of over een kind jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind. Als we ontdekken dat we onbedoeld informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we onmiddellijk alle redelijke maatregelen nemen om die gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.

We verzamelen de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.

Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Media Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien waar we jouw data naartoe sturen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Jouw contactinformatie

Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties.

Login Cookies

Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard.

Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Ingesloten inhoud van andere websites

(embedded) inhoud

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.